پیشرو، فناور، ارزش آفرین

گروه صنعتی آتام

دان پیش آغازین مرغ گوشتی

 • نوع محصول :
 • شکل دان:
 • دوره مصرف :

دان آغازین مرغ گوشتی

 • نوع محصول :
 • شکل دان:
 • دوره مصرف :

دان رشد مرغ گوشتی

 • نوع محصول :
 • شکل دان:
 • دوره مصرف :

دان پایانی مرغ گوشتی

 • نوع محصول :
 • شکل دان:
 • دوره مصرف :

از 2% زیر پیک تا 90% تولید مرغ تخمگذار

 • نوع محصول :
 • شکل دان:
 • دوره مصرف :

85% تا 90% تولید مرغ تخمگذار

 • نوع محصول :
 • شکل دان:
 • دوره مصرف :

80% تا 85% تولید مرغ تخمگذار

 • نوع محصول :
 • شکل دان:
 • دوره مصرف :

زیر 80% تولید مرغ تخمگذار

 • نوع محصول :
 • شکل دان:
 • دوره مصرف :

شروع تولید تا 2% زیر پیک مرغ تخمگذار

 • نوع محصول :
 • شکل دان:
 • دوره مصرف :

سوپر استارتر بوقلمون

 • نوع محصول :
 • شکل دان:
 • دوره مصرف :

پیشدان بوقلمون

 • نوع محصول :
 • شکل دان:
 • دوره مصرف :

دان رشد بوقلمون

 • نوع محصول :
 • شکل دان:
 • دوره مصرف :

دان تکاملی یک بوقلمون

 • نوع محصول :
 • شکل دان:
 • دوره مصرف :

دان تکاملی دو بوقلمون

 • نوع محصول :
 • شکل دان:
 • دوره مصرف :

دان پایانی یک بوقلمون

 • نوع محصول :
 • شکل دان:
 • دوره مصرف :

دان پایانی دو بوقلمون

 • نوع محصول :
 • شکل دان:
 • دوره مصرف :

دان آماده تخمگذار بوقلمون

 • نوع محصول :
 • شکل دان:
 • دوره مصرف :

دان استارتر بلدرچین

 • نوع محصول :
 • شکل دان:
 • دوره مصرف :

دان آماده تخمگذار بلدرچین

 • نوع محصول :
 • شکل دان:
 • دوره مصرف :

سوپر استارتر مرغ گوشتی

 • نوع محصول :
 • شکل دان:
 • دوره مصرف :

کنسانتره گاو کم شیر

 • نوع محصول :
 • شکل دان:
 • دوره مصرف :

کنسانتره گاو شیری متوسط تولید

 • نوع محصول :
 • شکل دان:
 • دوره مصرف :

کنسانتره گاو پر شیر

 • نوع محصول :
 • شکل دان:
 • دوره مصرف :

کنسانتره گاو شیری ویژه

 • نوع محصول :
 • شکل دان:
 • دوره مصرف :

کنسانتره گوساله پرواری

 • نوع محصول :
 • شکل دان:
 • دوره مصرف :

استارتر گوساله شیرخوار

 • نوع محصول :
 • شکل دان:
 • دوره مصرف :

کنسانتره مرغ گوشتی

 • نوع محصول :
 • شکل دان:
 • دوره مصرف :

کنسانتره مرغ تخمگذار

 • نوع محصول :
 • شکل دان:
 • دوره مصرف :

دان آماده مرغ تخمگذار بومی

 • نوع محصول :
 • شکل دان:
 • دوره مصرف :

دان رشد و پایانی بلدرچین

 • نوع محصول :
 • شکل دان:
 • دوره مصرف :

پیش مخلوط دامی

 • نوع محصول :
 • شکل دان:
 • دوره مصرف :